Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης υπηρεσιών

Η εταιρεία ΔΑΦΝΗ προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο την επιστημονική υποστήριξη της ομάδας έργου που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο "EFFECT" σε θέματα δημόσιων προμηθειών και οργάνωσης της σχετικής μεθοδολογίας.

Το ως άνω αντικείμενο αναλύεται ως εξής:

  • Αρχική μελέτη και συμβολή στην κατανόηση της επιστημονικής βάσης και των συνολικών απαιτήσεων του προγράμματος και στην επιστημονική μεθοδολογία
  • Συμβολή στη διαμόρφωση της τελικής μεθοδολογίας της SWOT analysis και της από πλευράς ζήτησης εφαρμογής της.
  • Μελέτη των κριτηρίων που πρέπει να επιλεγούν για την Ελλάδα στα θέματα των ενεργειακά αποδοτικών δημοσίων προμηθειών
  • Συμβολή στην εξειδίκευση της επιστημονικής μεθοδολογίας SWOT Analysis προκειμένου να δημιουργηθεί το ευρετήριο (κατάλογος) προϊόντων και υπηρεσιών από πλευράς της ζήτησης

Ο προϋπολογισμός είναι 5.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 22/08/2011 στέλνοντας με e-mail στο info@dafni.net.gr σύντομο βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και οικονομική προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με e-mail στο info@dafni.net.gr ή στο τηλέφωνο 22823 60211.