Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης υπηρεσιών

Η εταιρεία ΔΑΦΝΗ προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο "EFFECT" στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και συγκεκριμένα:

  • Συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση των δράσεων
  • Προετοιμασία και έναρξη υλοποίησης δράσεων προβολής και επικοινωνίας του προγράμματος
  • Ανάλυση, υλοποίηση και ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεθοδολογίας SWOT analysis στα ελληνικά δεδομένα
  • Εξέταση και εφαρμογή της μεθοδολογίας στο εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών του ΔΑΦΝΗ
  • Προκαταρκτική αναζήτηση πόρων για την χρησιμοποίησή τους από τα νησιά ή σε εθνικό επίπεδο για ενεργειακά αποδοτικές προμήθειες

Το υπό ανάθεση αντικείμενο είναι προϋπολογισμού 24.600€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 18/05/2011 στέλνοντας με e-mail στο info@dafni.net.gr σύντομο βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και οικονομική προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με e-mail στο info@dafni.net.gr ή στο τηλέφωνο 22823 60211.