Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης υπηρεσιών

Η εταιρεία ΔΑΦΝΗ προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο "EFFECT" που αφορούν τις εξής δράσεις:

Δράση 1.1: Συμμετοχή στην Επιτροπή Στήριξης (SC) και Διαχειριστικές Δράσεις
Δράση 1.3: Δράσεις συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου

Ειδικότερα οι Δράσεις αυτές απαιτούν τα εξής:

  • Γενικός συντονισμός και παρακολούθηση δράσεων του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και παρακολούθησης των υπηρεσιών του Αναδόχου «Δ. Αργυρόπουλος και συνεργάτες Ο.Ε.»
  • Συμμετοχή στις Επιτροπές και στις συναντήσεις του έργου
  • Έλεγχος και έγκριση των τακτικών εκθέσεων του έργου

Η προϋπολογισθείσα αξία είναι 12.500€, πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 07/10/2012 στέλνοντας με e-mail στο info@dafni.net.gr σύντομο βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και οικονομική προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με e-mail στο info@dafni.net.gr ή στο τηλέφωνο 22823 60211.