Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Το Σήμα Αειφορίας
Αξιολόγηση και πιστοποίηση των νησιών
Βραβείο Αειφορίας 2009
Βραβείο Αειφορίας 2008
Βραβείο Αειφορίας 2007
Αξιολόγηση και πιστοποίηση των νησιών
Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση. Oι νησιωτικοί OTA που συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία αποκτούν το Σήμα της Αειφορίας. Εάν επαναξιολογηθούν θετικά, διατηρούν το σήμα που είχαν λάβει. Βασικοί άξονες της αξιολόγησης είναι δύο:
 • Η υφιστάμενη Κατάσταση του Νησιού, με συντελεστή βαρύτητας 30%
 • Οι Δράσεις αειφορίας που υλοποιεί το Νησί στα πλαίσια του προγράμματος, με συντελεστή βαρύτητας 70%.

Η υφιστάμενη Κατάσταση λαμβάνεται υπόψη, ώστε να επιβραβεύονται τα νησιά που έχουν ήδη επιτύχει ένα βαθμό ποιότητας, ωστόσο, βασικός στόχος του προγράμματος παραμένει η ενθάρρυνση των νέων προσπαθειών βελτίωσης προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Αυτό συνεπάγεται ότι το Νησί προκειμένου να διατηρήσει ή να αυξήσει την βαθμολογία που ήδη κατέχει θα πρέπει να προωθήσει νέες Δράσεις και παράλληλα να συνεχίσει επαρκώς τις παλιές.

Οι Δράσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • Νέες ή συνεχιζόμενες
 • Συντηρούμενες

Οι συνεχιζόμενες Δράσεις βαθμολογούνται όπως οι νέες εφόσον προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμά τους ότι συνεχίζονται, δηλαδή πρόκειται για Δράσεις που η ολοκλήρωσή τους διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο. Οι συντηρούμενες Δράσεις ακολουθούν την ίδια διαδικασία αξιολόγησης.

Η Κατάσταση και οι Δράσεις εντάσσονται στους δέκα παρακάτω θεματικούς τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης οι οποίοι έχουν επιλεγεί και θα επιδιωχθεί να περικλείουν κατά το δυνατόν όλες τις περιπτώσεις:

 • Υδατικοί Πόροι
 • Ενέργεια
 • Απορρίμματα
 • Τουρισμός
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Χωροταξία/Χρήσεις γης
 • Μεταφορές
 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Πολιτισμός/Εκπαίδευση
 • Κοινωνική Πολιτική
Η Κατάσταση και οι Δράσεις κρίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια και με ορισμένους επί μέρους δείκτες για κάθε κριτήριο. Ειδικότερα για την υφιστάμενη Κατάσταση του Νησιού εξετάζεται για κάθε έναν από τους δέκα τομείς αν υπάρχει ικανοποιητική ποιότητα, αν παρουσιάζονται σοβαρά ή μη αναστρέψιμα προβλήματα και αν έχουν γίνει ήδη κάποιες αξιόλογες θετικές παρεμβάσεις. Η εξέταση γίνεται κατά την επίσκεψη των αξιολογητών στο νησί και βασίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην σχετική έκθεση που έχει συνταχθεί για το Νησί από τους ερευνητές. Για τις Δράσεις που προτείνει και υλοποιεί το Νησί, εξετάζεται αφενός μεν η γενική αξία κάθε δράσης με επί μέρους δείκτες που εκτιμούν την αειφορικότητα, το μέγεθος, την ευρύτητα της δράσης κ.λπ. αφετέρου δε η πορεία υλοποίησης της δράσης με επί μέρους δείκτες που εκτιμούν τον βαθμό υλοποίησης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, την αποτελεσματικότητά της, την ενδεχόμενη δημιουργία αρνητικών παρενεργειών κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω ενοποιούνται με τις αντίστοιχες βαρύτητες σε ένα μαθηματικό τύπο ο οποίος υπολογίζει τον τελικό βαθμό που θα κερδίσει κάθε Νησί για το συγκεκριμένο έτος. Από τον βαθμό αυτό κρίνεται κατά πόσον το νησί λαμβάνει ή διατηρεί το Σήμα της Αειφορίας.

Το νησί που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία κάθε χρόνο, παίρνει και το χρηματικό έπαθλο των 30.000€ που έχει θεσπίσει ο επιχειρηματίας κ. Γεώργιος Προκοπίου.