Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
EFFECT (ENERGY EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT)
Διεθνής Συνεργασία -
Εισαγωγή
EFFECT (ENERGY EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT)

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ συμμετέχει μαζί με άλλους 14 Ευρωπαϊκούς φορείς, στην υλοποίηση του έργου EFFECT που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe - SEE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά τις Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες.

Στόχος του έργου είναι να προωθήσει την εφαρμογή των αρχών και της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσα από τη βελτίωση των δημόσιων προμηθειών, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης ώστε να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Η βελτίωση των προμηθειών απαιτεί προσπάθειες τόσο από την πλευρά της ζήτησης (δημόσιος τομέας) όσο και από την πλευρά της προσφοράς (ιδιωτικός τομέας) και επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους. Οι βασικότεροι από αυτούς αφορούν τη χρήση κατάλληλων ενεργειακών κριτηρίων σε όλα τα στάδια των διαγωνισμών για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών (προκήρυξη, αξιολόγηση, παραλαβή), η χρήση τυποποιημένων εργαλείων για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κλπ, η ενημέρωση και ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα ώστε να παράγει και να προσφέρει ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα και η αλλαγή νοοτροπίας και των δύο πλευρών προς την κατεύθυνση της έμμεσης και μακροπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης αντί της άμεσης τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ έχει το ρόλο να κινητοποιήσει από την πλευρά της ζήτησης τόσο τους Δήμους των νησιών μελών του όσο και φορείς κλειδιά της κεντρικής διοίκησης και να επιδιώξει μαζί τους τη βελτίωση των πρακτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις δημόσιες προμήθειες.

ΝΕΟ! Δείτε τον νέο Ενημερωτικό Οδηγό για Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Συμβάσεις. Ο Οδηγός απευθύνεται καταρχήν στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης αλλά μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει αρχικά όλο το βασικό Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζονται οι νέες κατευθύνσεις και στη συνέχεια παρέχει οδηγίες και συστάσεις για τους τρόπους που διαθέτει η διοίκηση προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ώστε να περιοριστούν οι πάσης φύσεως φραγμοί που σήμερα εμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το EFFECT επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.effectproject.eu και διαβάστε το φυλλάδιο του έργου.