Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Δομή και Λειτουργία
Δομή και λειτουργία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχείριση
Οδηγίες για τα νέα μέλη και το σχεδιασμό των δράσεων
ΔΑΦΝΗ -
Θεωρητική Εισαγωγή
Οδηγίες για τα νέα μέλη και το σχεδιασμό των δράσεων

ΝΕΑ ΜΕΛΗ: Oι OTA που θέλουν να γίνουν νέα μέλη καταθέτουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας μαζί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται:

 1. Οι εκπρόσωποι (βασικός και αναπληρωτής) του Δήμου στην εταιρεία
 2. Η συμφωνία του ΔΣ για την καταβολή του ποσού της εγγραφής και της συνδρομής με τα ποσά που αναφέρονται στο καταστατικό
 3. Τα νέα μέλη, απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των κανονικών μελών εφόσον τακτοποίησουν την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή τους.
 4. Με απόφαση του ΔΣ της ΔΑΦΝΗΣ αντικαθίστανται οι εκπρόσωποι των Δήμων που δεν έχουν εκλεγεί με τους νέους εκλεγμένους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Το πρώτο βήμα για την ουσιαστική ένταξη στο δίκτυο είναι η εκπόνηση έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση και μία πρώτη επιλογή των ΘΕΜΑΤΩΝ στα οποία ο δήμος θα αναλάβει δράσεις για την επίτευξη της αειφορίας (ενδεικτικά βλέπε πίνακα θεμάτων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στη συνέχεια κάθε μέλος του δικτύου οφείλει να προχωρήσει σε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ των δράσεων που θα αναληφθούν, στη διατύπωση ΣΤΟΧΩΝ, στην επιλογή ΔΕΙΚΤΩΝ για την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων και στην κατάρτιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Σημ. το χρονοδιάγραμμα μπορεί να εκτείνεται μέχρι τον 1ο , 2ο, 3ο κτλ. Χρόνο, αρχής γενομένης από 1/1/07. Αντίστοιχα, οι αξιολογήσεις θα γίνονται στο τέλος του 1ου, 2ου, 3ου κτλ. χρόνου. Ένα μέλος μπορεί να επιλέξει το αν η αξιολόγησή του θα ξεκινήσει τον 1ο, 2ο κτλ. χρόνο με βάση το χρονοδιάγραμμα. Φυσικά η απόδοση του ΣΗΜΑΤΟΣ δεν μπορεί να γίνει πριν την αξιολόγηση). Τα μέλη που επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει να καταθέσουν την σχετική έκθεση με όλα τα παραπάνω. Η απόδοση του Σήματος Αειφορίας ΔΑΦΝΗ, παρέχεται μετά την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων. Ο αξιολογητής μέχρι το τέλος του κάθε έτους αποστέλλει σε όλα τα μέλη που θα καταθέσουν αίτηση, τη μεθοδολογία της αξιολόγησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας–ΑΠΕ (Αιολική, Ηλιακή, Βιομάζα, Γεωθερμία, Υδροηλεκτρική ενέργεια)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. βελτίωση της μόνωσης των κτιρίων, αλλαγές καυστήρων, βελτίωση διαδικασιών κτλ.) ή μέσω υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας από ΑΠΕ (ηλιακή ενέργεια, αιολική, βιομάζα, γεωθερμία)
 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (υποκατάσταση καυσίμων, φυτεύσεις, μηχανισμοί Κιότο)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

 • Δημιουργία ψηφιοποιημένων χαρτογραφικών υποβάθρων
 • Ενημέρωση των χαρτών (και τήρηση αρχείων) με ό,τι στοιχεία είναι διαθέσιμα από μελέτες ή σχετικές υπηρεσίες (π.χ. κτηματολόγιο, δασολόγιο, χρήσεις γης, δίκτυα, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές Natura , βιομηχανικές/βιοτεχνικές περιοχές, ΓΠΣ και επεκτάσεις, δόμηση και ειδικότερα εκτός σχεδίου δόμηση, αυθαίρετη δόμηση, διατηρητέα οικιστικά σύνολα, πληθυσμιακά δεδομένα (κάτοικοι, δημογραφικά χαρακτηριστικά, τουρισμός κτλ.) κατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος (ακτές κολύμβησης, λιμενικά έργα, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις υποδοχής ελαφρών σκαφών, αθλητικές εγκαταστάσεις).
 • Εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και θεσμοθέτηση νέων χρήσεων γης, όρων δόμησης, προστασίας περιοχών και οικιστικών συνόλων κτλ.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 • Κατάργηση ανεξέλεγκτης απόρριψης (παράνομες χωματερές, ρέματα, πλαγιές κτλ.)
 • Δημιουργία χώρων ελεγχόμενης απόθεσης
 • Ανακύκλωση – ανάκτηση υλικών και διαχείριση ειδικών απορριμάτων
 • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα απορρίματα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • Καταγραφή - αξιολόγηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής (κατά κανόνα αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο λεκάνης απορροής) και ειδικότερα των βροχοπτώσεων, των υπόγειων νερών, των επιφανειακών νερών (πηγών, χειμάρρων, λιμνών, υγροτόπων κτλ) καθώς και των καταναλώσεων για άρδευση και ύδρευση
 • Εξοικονόμηση νερού (ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα) και ανακύκλωση
 • Ενίσχυση των υπόγειων υδροφορέων (μικρά φράγματα, αναβαθμοί, έργα ορεινής υδρονομίας)
 • Παραγωγή νερού από αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ
 • Ολοκλήρωση – επέκταση δικτύων, μονάδων διύλισης νερού, δικτύων ακαθάρτων, βιολογικών καθαρισμών μεθόδων καθαρισμού

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Προστασία – αναβάθμηση του τοπίου και των τοπίων ιδιαίτερης οικολογικής, αισθητικής, πολιτιστικής κτλ. αξίας
 • Μελέτη, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, θεσμοθέτηση, δημιουργία φορέων διαχείρισης σε περιοχές NATURA , SPA κτλ.
 • Προστασία και ανάδειξη της νησιωτικής βιοποικιλότητας
 • Δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης
 • Προώθηση σχεδίων οικοτουρισμού και οικοανάπτυξης
 • Προστασία ακτών, αμμοθινών, υγροτόπων και παράκτιου περιβάλλοντος
 • Μέτρα και προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας ζωής, της θαλάσσιας ορνιθοπανίδας και των σπάνιων ή απειλουμένων θαλάσσιων ειδών

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Προώθηση (αειφορικών) μεταφορικών μέσων, ενίσχυση δημόσιων μέσων μεταφοράς, περιορισμός της χρήσης ΙΧ σε αστικά κέντρα ή περιοχές αναψυχής
 • Δημιουργία επαρκών θέσεων ελεγχόμενης και μη οχλούσας στάθμευσης
 • Μείωση θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, φωτορύπανσης, αφισσορύπανσης κτλ.
 • Αποκατάσταση υποβαθμισμένων – ρυπασμένων περιοχών
 • Μέτρα κατά της παράνομης αλιείας, της υπεραλίευσης και της θαλάσσιας ρύπανσης
 • Δημιουργία υποδομών υποδοχής λυμάτων σε λιμάνια, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια
 • Μέτρα πυροπροστασίας, προστασίας των εδαφών από την διάβρωση και την υπερβόσκηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Διεύρυνση - εξισορρόπηση της τουριστικής περιόδου και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, μαθητικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγροτοτουρισμός, αθλητικός τουρισμός κτλ) ή και μορφών τουρισμού εκτός περιόδων αιχμής
 • Δημιουργία ειδικών εργαλείων για την διαχείριση του τουριστικού προϊόντος (βάσεις δεδομένων, έρευνες αγοράς, χρήση internet , online κρατήσεις κτλ)
 • Δημιουργία ειδικών υποδομών για την ενίσχυση του «ποιοτικού τουρισμού» και ιδιαίτερα μουσείων, κέντρων ενημέρωσης, ειδικών πολιτιστικών διαδρομών, μονοπατιών και διαδρομών μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος, κέντρων υποβρύχιας παρατήρησης κτλ.
 • Αύξηση αριθμού ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ( EMAS ) ή/και μονάδων με ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα
 • Σύνδεση τουρισμού με άλλες τοπικές μορφές οικονομίας (αγροτουρισμός, οικοαγροκτήματα για τροφοδοσία ξενοδοχείων κτλ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Προώθηση της πολυαπασχόλησης
 • Προσέλκυση – προώθηση επενδύσεων σε καινοτομικούς κλάδους της αειφορικής οικονομίας (πληροφορική, επικοινωνίες, ενέργεια, καθαρή παραγωγή)
 • Διατήρηση – επέκταση- εκσυγχρονισμός γεωργικών, αλιευτικών, κτηνοτροφικών, δασικών κτλ. εκμεταλλεύσεων και μονάδων
 • Δημιουργία πρότυπων μονάδων μεταποίησης γεωργικών, αλιευτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και δικτύων διάθεσης στην αγορά
 • Διατήρηση παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας και γενικότερα αγροτικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων διατήρησης τοπικών ποικιλιών, αναβαθμών, φυτοφρακτών, πέτρινων κατασκευών κτλ.)
 • Προώθηση μορφών γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και μεταποίησης που πιστοποιούνται ως βιολογικές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Δημιουργία – επέκταση – επάνδρωση κέντρων πρωτογενούς ιατρικής φροντίδας – περίθαλψης
 • Παροχή βοήθειας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με ειδικές ανάγκες, εξαρτημένα άτομα κτλ)
 • Δημιουργία δομών στήριξης των πολιτών και της απασχόλησης (ΚΕΠ, βιβλιοθήκες, ΚΕΚ, παροχή συμβουλών σε νέους αγρότες, επιχειρηματίες, συνεταιρισμοί κτλ.)
 • Προγράμματα ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία
 • Βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης (υποδομές και έμψυχο δυναμικό), συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως μάθησης
 • Δημιουργία μόνιμων δομών για πολιτιστικές δραστηριότητες
Φυσικά ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Συνιστά όμως ένα πλαίσιο προβλημάτων - δυνατοτήτων προσαρμοσμένων στην νησιωτική πραγματικότητα.