Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Δομή και Λειτουργία
Δομή και λειτουργία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχείριση
Οδηγίες για τα νέα μέλη και το σχεδιασμό των δράσεων
ΔΑΦΝΗ -
Θεωρητική Εισαγωγή
Δομή και Λειτουργία του Δικτύου ΔΑΦΝΗ
Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της οποίας ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (7μελές) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της, η εταιρεία ΔΑΦΝΗ επιθυμεί να συμβάλει:

 1. στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 2. στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, δημιουργώντας τη βάση για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής τους.
 3. στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού.
 4. στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, το σύστημα αξιολόγησης (και η απόδοση του Σήματος της Αειφορίας ), η συνεργασία με άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ενώσεις των ΟΤΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η συμμετοχή σε υπερτοπικά δίκτυα.

Αυτό επιτυγχάνεται με σειρά ενεργειών όπως είναι:
(α) Η εξέταση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε κάθε νησί με σκοπό τον εντοπισμό των πιέσεων που υφίσταται και τον καθορισμό προτεραιοτήτων και δράσεων για την εξομάλυνσή τους
(β) Ο καθορισμός ενός κοινά αποδεκτού χρονοδιαγράμματος δράσεων
(γ) Ένα σύστημα περιοδικών ελέγχων
(δ) Η παρακολούθηση αντίστοιχων πρακτικών στον υπόλοιπο εθνικό και διεθνή χώρο.

Αναλυτικότερα η εταιρεία με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς φροντίζει:

 1. Για τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που περιγράφουν την κατάσταση και τις τάσεις που επικρατούν σε κάθε εξεταζόμενο νησί και αφορούν στις βασικές παραμέτρους αειφορίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τη γενική θεωρητική προσέγγιση.
 2. Την οριστικοποίηση των αναγκαίων προϋποθέσεων και δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού και καθορισμός των προτεραιοτήτων μετά από ενημέρωση και διάλογο με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς του νησιού.
 3. Την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα αποτελεί και τη βάση για την παρακολούθηση της πορείας του κάθε νησιού κατά τη λειτουργία του δικτύου και θα μπορεί να επικαιροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες.

Μέλη του δικτύου μπορούν να γίνουν στη συνέχεια και άλλοι μεμονωμένοι νησιωτικοί Δήμοι. Τα νησιά που συμμετέχουν στην εταιρεία ΔΑΦΝΗ απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα του πλήρους μέλους, ήτοι επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων, πληροφόρηση για έργα και προγράμματα, δημοσιότητα. Τα μέλη υποχρεούνται να συντάσσουν σχέδια για την αειφορική ανάπτυξη, να τηρούν σύστημα καταγραφής στοιχείων και δεδομένων και να συνεργάζονται με τον Αξιολογητή και τα άλλα όργανα της εταιρείας) για την τελική τους αξιολόγηση και την απόδοση του Σήματος Αειφορίας. Η απόδοση του Σήματος γίνεται από επιστημονική ομάδα που συγκροτεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μετά από αντικειμενική εξέταση με βάση εκ των προτέρων γνωστό σύστημα κριτηρίων και σύστημα βαθμολόγησης.

Για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του δικτύου και των μελών της εταιρείας επιλέγεται Σύμβουλος Διαχείρισης ο οποίος:

 • Συνεργάζεται με τους δήμους των νησιών για την συλλογή των στοιχείων και τη σύνταξη
  των προκαταρκτικών εκθέσεων
 • Συνεργάζεται με τα νησιά - μέλη του δικτύου για την διαμόρφωση σχεδίων αειφορικής ανάπτυξης
  και τον καθορισμό των στόχων
 • Παρουσιάζει το πρόγραμμα στις Ανοικτές Συνελεύσεις των νησιών
 • Ετοιμάζει τον δικτυακό τόπο και τον συντηρεί
 • Ετοιμάζει το πληροφορικό υλικό
 • Φροντίζει για την κεντρική προβολή του δικτύου στα ΜΜΕ
 • Ενημερώνει για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Για το έργο της παρακολούθησης των επί μέρους σχεδίων των νησιών - μελών της εταιρείας ορίζεται ως Αξιολογητής το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Συγκεκριμένα το ΕΜΠ:

 1. Συντάσσει τους Δείκτες Αειφορίας με βάση τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση,
 2. Αναπτύσσει και επικαιροποιεί τη διαδικασία και τη μεθοδολογία αξιολόγησης,
 3. Πραγματοποιεί τις αξιολογήσεις,
 4. Αποδίδει το Σήμα Αειφορίας στα νησιά μέλη της εταιρείας και αποφασίζει για την παύση της ισχύος του,
 5. Στηρίζει με γενικά επιστημονικά στοιχεία το δίκτυο.

Οι πόροι του δικτύου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων μπορούν να καλυφθούν από συνεισφορές των μελών του, από δωρεές και επιχορηγήσεις από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.